Ara

  Kurumsal

  KVKK Politikamız
  Tarihçe
  Yönetim Kurulu
  Misyon
  Vizyon
  Değerlerimiz
  KVKK Politikamız
  Bilgi Toplumu Hizmetleri

KVKK Politikamız

HAKAN SAC METAL A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı (beyaz yaka personeller için) üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir:

Görüntülenecek veri yok.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz HAKAN SAC METAL A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi;

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gerekliliklerin yerine getirilmesi;

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması,
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
 • Çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

Şirket içinde güvenliğin sağlanması;

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket merkezinin, şubelerinin ve diğer birimlerinin bulunduğu binaya çalışanın kontrollü giriş çıkışının temin edilmesi,

HAKAN SAC METAL A.Ş’ nin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması;

 • HAKAN SAC METAL A.Ş’ nin satış departmanı çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması,
 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
 • Kartvizit basımının sağlanması,
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
 • Şehir dışı veya yurt dışı görevlendirmelerde seyahat organizasyonunun sağlanması,
 • Kurumsal e-posta hesabının oluşturulabilmesi amacıyla, çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması,
 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilmesi,
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), şirketten bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri, şirket ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete hizmet sunan tedarikçi gibi kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar ile paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verilerinin işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Şirket idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla;

 • İşbirliği yaptığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi Nedir?

HAKAN SAC METAL A.Ş. olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve HAKAN SAC METAL A.Ş. ’ni n meşru menfaati gereği; sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden sağlamış olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz (özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan) kişisel verilerinizi, fiziksel veya elektronik ortamda topluyoruz.

6698 Sayılı Kvkk’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız Ve Başvuru Formu;

HAKAN SAC METAL A.Ş.’ den KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

c) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

d) Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,

e) KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin HAKAN SAC METAL A.Ş. için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak;

 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (Şirketimize daha önceden bildirilmiş ve veri tabanında kayıtlı e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak) teslim edebilirsiniz.

Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.