Ara

  Kurumsal

  KVKK Politikamız
  Tarihçe
  Yönetim Kurulu
  Misyon
  Vizyon
  Değerlerimiz
  KVKK Politikamız
  Bilgi Toplumu Hizmetleri

KVKK Politikamız

HAKAN SAC METAL A.Ş. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir:

Görüntülenecek veri yok.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz HAKAN SAC METAL AŞ ’nin meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar getirmeden aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • Müşterilerin takibinin yapılması, Şirket, müşteri ve çalışan güvenliğinin sağlanması,
 • Taahhütname/sözleşmenin uygulanabilmesi, mal ya da hizmet üretimi veya tesliminin gerçekleştirilmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ürünün adrese teslim edilmesi gerektiği durumlarda bu hizmetin ifası,
 • Müşterinin alacaklı olması durumunda talep edildiğinde ödeme işlemlerinin yapılması

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Güvenliğiniz ve HAKAN SAC METAL A.Ş. ’nin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, şirketten bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişileri, şirket ticari faaliyetlerini yürütürken şirketin emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak şirkete hizmet sunan tedarikçi gibi kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilir.

Şirket idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla;

 • İşbirliği yaptığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; ulaşım, araç tedariki, gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılmaktadır.
 • Şirketin ticari faaliyeti gereği sigorta firmalarına verileriniz aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

HAKAN SAC METAL A.Ş. ile akdedilen sözleşmeler için hukuki zorunluluk, işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik hukuki yükümlük ve şirketin meşru menfaati gereği, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırla olmamak üzere bazı müşteri verileri (örneğin; mevcut kameralar aracılığıyla görsel verileri) ile tarafınızdan iletilen kişisel verilerinizi topluyoruz

6698 Sayılı KVKK’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız Ve Başvuru Formu;

HAKAN SAC METAL A.Ş. ’den KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

c) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

d) Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,

e) KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin HAKAN SAC METAL A.Ş. için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak;

 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (Şirketimize daha önceden bildirilmiş ve veri tabanında kayıtlı e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak) teslim edebilirsiniz.

alebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.