Ara

  Kurumsal

  KVKK Politikamız
  Tarihçe
  Yönetim Kurulu
  Misyon
  Vizyon
  Değerlerimiz
  KVKK Politikamız
  Bilgi Toplumu Hizmetleri

KVKK Politikamız

HAKAN SAC METAL A.Ş. olarak; Veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi aşağıdaki metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nun öngördüğü şartlarda, yurt içi üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’ da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Tarafımızca İşlemeye Konu Olabilecek Kişisel Verileriniz Aşağıdaki Gibidir

Görüntülenecek veri yok.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir ?

Hukuka uygun olarak edinilen kişisel verileriniz HAKAN SAC METAL A.Ş.’nin meşru menfaatleri kapsamında haklarınıza zarar getirmeden aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:

 • Tarafınızdan veya temsilcisi olduğunuz şirket tarafından Şirket’e temin edilen mal ve hizmete ilişkin işlerin ve iletişimin koordinasyonu ve yürütülmesi, hizmet/sözleşme ifasına ilişkin kalite kontrolü ve değerlendirmesi
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tedarikçi, iş ortağı, dış hizmet sağlayıcı arasında iletişimin sağlanması,
 • Tedarikçi çalışanlarından destek alınması,
 • Şirket politikalarımızı uygulamak açısından gerekli olması,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi,
 • Şirket işyeri ve binasında iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve denetimi gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilerle Paylaşılması;

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirketin hizmet aldığı mesleki danışmanlarla, Şirketin ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla iş ortakları ve bağlı ofisler gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

HAKAN SAC METAL A.Ş. olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve HAKAN SAC METAL A.Ş.’nin meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcileri/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda iletilmesi ve Şirket binasında bulunan mevcut kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

6698 Sayılı Kvkk’nın 11.Maddesi Gereği Haklarınız ve Başvuru Formu;

HAKAN SAC METAL A.Ş’den KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,

b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,

c) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

d) Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,

e) KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek, haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin HAKAN SAC METAL A.Ş. için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak;

 • Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,
 • Noter aracılığıyla tebligat yaparak,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (Şirketimize daha önceden bildirilmiş ve veri tabanında kayıtlı e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak) teslim edebilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir.